Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2004:931 Utkom från trycket den 23 november 2004Förordning om ändring i förordningen (1988:245) om grupplivförsäkring för doktorander; utfärdad den 11 november 2004.Regeringen föreskriver att 5 och 7 §§ förordningen (1988:245) om grupplivförsäkring för doktorander skall ha följande lydelse.5 §5 § Senaste lydelse 1999:874.Försäkringsskydd gäller även för tid när den försäkrade är förhindrad att bedriva studier för vilka utbildningsbidrag för doktorander har beviljats, om hindret beror påsjukdom eller olycksfall,ledighet i samma omfattning som enligt 4 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring gäller för rätt till föräldrapenning,tjänstgöring inom totalförsvaret eller deltagande i sådan kurs i u-landskunskap som anges i 3 § 3 förordningen (1995:869) med instruktion för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) om tjänstgöringen eller kursen omfattar högst 60 dagar under ett bidragsår,studieuppehåll för offentligt uppdrag.Försäkringsskydd i fall som avses i första stycket 1 föreligger endast om hindret styrks genom intyg från Försäkringskassan eller läkare. Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd får dock medge försäkringsskydd även om sådant intyg inte visats upp. 7 §7 § Senaste lydelse 2003:853.Vid arbetsoförmåga fortsätter försäkringsskyddet att gälla så länge arbetsoförmågan består om den försäkrade antingen är arbetsoförmögen på grund av sjukdom eller olycksfall vid utgången av den tid, för vilken utbildningsbidrag har beviljats, eller blir arbetsoförmögen av sådan orsak under tid då han har efterskydd enligt 8–11 §§.Arbetsoförmågan skall styrkas genom intyg från Försäkringskassan eller läkare. Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd får dock medge försäkringsskydd även om sådant intyg inte har visats upp. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.På regeringens vägnarSVEN-ERIK ÖSTERBERGLilian Wiklund(Finansdepartementet)