Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2004:935 Utkom från trycket den 23 november 2004Förordning om ändring i avgiftsförordningen (1992:191);utfärdad den 11 november 2004.Regeringen föreskriver att 1 a § avgiftsförordningen (1992:191) skall ha följande lydelse.1 a §1 a § Senaste lydelse 2001:868. Ändringen innebär att andra stycket upphävs.Förordningen gäller för myndigheter under regeringen. För affärsverken gäller endast 3, 6 och 15–25 §§. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.På regeringens vägnarPÄR NUDERLilian Wiklund(Finansdepartementet)