Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2004:959 Utkom från trycket den 23 november 2004Förordning om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten; utfärdad den 11 november 2004.Regeringen föreskriver att 2 b, 2 c och 19 §§ förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten skall ha följande lydelse. 2 b §2 b § Senaste lydelse 2002:754.AMS skall samverka med Försäkringskassan, Arbetsmiljöverket och Socialstyrelsen i syfte att uppnå en effektivare användning av tillgängliga resurser inom rehabiliteringsområdet. 2 c §2 c § Senaste lydelse 2004:156.Enligt lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser får länsarbetsnämnden delta som samverkande part i verksamhet med finansiell samordning. 19 §19 §Den arbetsmarknadspolitiska verksamheten skall bedrivas i samverkan med andra aktörer på arbetsmarknaden, såsom arbetsmarknadens parter, myndigheter, kommuner, enskilda företag och organisationer. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.På regeringens vägnarHANS KARLSSONÖrjan Härneskog(Näringsdepartementet)