Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i brottsbalken;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 7 b § brottsbalken skall ha följande lydelse.

2 kap.

kap. 7 b §

2En utlänning som saknar hemvist i Sverige men som befinner sig här i landet inom ramen för internationellt militärt samarbete eller internationell krishantering och som omfattas av avtal som är i kraft i förhållande till Sverige, får åtalas för brott som han eller hon har begått under sin vistelse här endast efter förordnande av regeringen.
Vad som sägs i första stycket gäller även för en svensk medborgare eller utlänning med hemvist i Sverige som tjänstgör i en främmande stats militära styrka.

SFS 2004:1000

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.
På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMAgneta Bäcklund(Justitiedepartementet)
Prop. 2004/05:7, bet. 2004/05:FöU2, rskr. 2004/05:44.
Senaste lydelse 1996:401.