Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1957:668) om utlämning för brott;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 § lagen (1957:668) om utlämning för brott skall ha följande lydelse.

kap. 5 §

2För gärningar som nämns i de föreskrifter i 16 kap. brottsbalken som avser brott av krigsman eller i 21 kap. brottsbalken eller i lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt får utlämning inte medges, om inte annat följer av en internationell överenskommelse som är i kraft mellan Sverige och den ansökande staten.
Detta utgör inte hinder mot att, om gärningen även innefattar brott för vilket utlämning annars får ske, utlämna personen för det brottet.

SFS 2004:1001

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.
På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMUlf Wallentheim(Justitiedepartementet)
Prop. 2004/05:7, bet. 2004/05:FöU2, rskr. 2004/05:44.
Senaste lydelse 1994:2066.