Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2004:1008 Utkom från trycket den 30 november 2004Förordning om ändring i utlänningsförordningen (1989:547);utfärdad den 18 november 2004.Regeringen föreskriver att 1 kap. 1 b § och 2 kap. 4 § utlänningsförordningen (1989:547)Förordningen omtryckt 1995:254. skall ha följande lydelse.1 kap.1 b §1 b § Senaste lydelse 2002:686.Besättningsmän eller personal som avses i 2 kap. 4 § 12 eller 15 behöver inte ha pass vid inresa och vistelse i landet. 2 kap.4 §4 § Senaste lydelse 2004:286.Utöver vad som föreskrivs i 1 kap. 3 § utlänningslagen (1989:529) är nedan angivna utlänningar undantagna från kravet på visering.Personal tillhörande en främmande stats militära styrka som innehar en militär identitetshandling och som besöker Sverige inom ramen för internationellt militärt samarbete eller internationell krishantering och som omfattas av följande avtal:a) avtalet den 19 juni 1995 mellan de stater som är parter i Nordatlantiska fördraget och de andra stater som deltar i Partnerskap för fred om status för deras styrkor (SÖ 1997:51), ochb) avtalet den 13 december 2001 mellan de stater som deltar i den multinationella snabbinsatsbrigaden för FN-insatser om status för deras styrkor. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.På regeringens vägnarCARIN JÄMTINLars Nilsson(Utrikesdepartementet)