Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2004:1018 Utkom från trycket den 30 november 2004Förordning om ändring i fordonsförordningen (2002:925);utfärdad den 18 november 2004.Regeringen föreskriver att punkt 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till fordonsförordningen (2002:925) skall ha följande lydelse.3.Senaste lydelse 2003:96. Om en fordonstyp har godkänts vid typbesiktning enligt bestämmelserna i terrängtrafikkungörelsen (1972:594) eller fordonskungörelsen (1972:595) skall godkännandet anses som ett meddelat nationellt typgodkännande enligt denna förordning med rätt för innehavaren att utfärda typintyg för den godkända fordonstypen till och med den 31 december 2005. För mopeder och motorcyklar gäller dock i stället vad som sägs i 5.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.På regeringens vägnarULRICA MESSINGLennart Renbjer(Näringsdepartementet)