Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2004:1031 Utkom från trycket den 30 november 2004Lag om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott;utfärdad den 18 november 2004.Enligt riksdagens beslutProp. 2003/04:159, bet. 2004/05:JuU3, rskr. 2004/05:5. föreskrivs att 7 § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott skall ha följande lydelse.7 §7 § Senaste lydelse 1993:1463.Ett fordon som har använts vid brott enligt denna lag får förklaras förverkat, om det behövs för att förebygga fortsatt sådan brottslighet och förverkande inte är oskäligt.Bestämmelser om tillfälligt omhändertagande av egendom i syfte att förhindra rattfylleribrott finns i 24 a–24 d §§ polislagen (1984:387). Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMAgneta Bäcklund(Justitiedepartementet)