Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2004:1057 Utkom från trycket den 3 december 2004Lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift;utfärdad den 25 november 2004.Enligt riksdagens beslutProp. 2004/05:1, bet. 2004/05:FiU1, rskr. 2004/05:47. föreskrivs att 3 § lagen (1994:1920) om allmän löneavgift skall ha följande lydelse.3 §3 § Senaste lydelse 2003:822.Allmän löneavgift tas ut med 3,07 procent av underlaget och tillfaller staten. 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.2. De nya bestämmelserna tillämpas på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut från och med den 1 januari 2005.3. De nya bestämmelserna tillämpas också på inkomst enligt 2 § som uppbärs från och med den 1 januari 2005. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 2004 skall, om den avgiftsskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 2004 som svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid och hela beskattningsåret.På regeringens vägnarPÄR NUDERUlf Rehnberg(Finansdepartementet)