Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2004:1063 Utkom från trycket den 7 december 2004Lag om ändring i lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel;utfärdad den 25 november 2004.Enligt riksdagens beslutProp. 2004/05:3, bet. 2004/05:KrU3, rskr. 2004/05:46. föreskrivsSe Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster (EGT L 204, 21.7.1998, s. 37, Celex 31998L0034), ändrat genom rådets direktiv 98/48/EG (EGT L 217, 5.8.1998, s. 18, Celex 31998L0048). i fråga om lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspelSenaste lydelse av 4 § 1990:104 5 § 1990:104 6 § 1990:104 8 § 1990:104. dels att i 4–6 och 8 §§ ordet ”socialnämnden” skall bytas ut mot ”Lotteriinspektionen”, dels att 3, 7, 10 och 11 §§ skall ha följande lydelse.3 §3 § Senaste lydelse 1990:104. Tillstånd krävs för att anordna automatspel eller ställa upp en spelautomat i lokaler eller på platser som anges i 1 § första och andra styckena. Detta gäller inte för uppställning av en spelautomat och anordnande av spel i samband med offentliga tillställningar av tillfällig karaktär. I ett tillstånd skall anges det antal spelautomater och den typ av spel som tillståndet avser. Frågan om tillstånd prövas av Lotteriinspektionen. Tillstånd får inte meddelas utan att polismyndigheten och berörd kommun hörts i ärendet. Lotteriinspektionen får ta ut avgifter för prövningen enligt de föreskrifter som regeringen meddelar.7 §7 § Senaste lydelse 1990:104. Lotteriinspektionen utövar tillsyn över efterlevnaden av denna lag och av de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. För att utöva tillsynen har Lotteriinspektionen rätt att få tillträde till lokaler och platser där automatspel anordnas eller där en spelautomat annars finns uppställd och att infordra upplysningar från den som anordnar spelet eller låtit ställa upp automaten. Lotteriinspektionen får ta ut avgift för tillsynen. Regeringen får meddela föreskrifter om avgift för tillsynen.10 §10 § Lotteriinspektionens beslut enligt 5 § andra stycket eller 6 § gäller omedelbart om inspektionen inte förordnar annat.11 §11 § Senaste lydelse 1995:1710. Lotteriinspektionens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.2. Tillstånd som har meddelats med stöd av äldre bestämmelser och vars giltighetstid löper ut före den 1 april 2006 skall fortsätta att gälla till dess giltigheten löper ut. Tillstånd vars giltighetstid löper ut efter den 31 mars 2006 och tillstånd vars giltighet inte är begränsad i tiden upphör dock att gälla den 1 april 2006.3. Har beslut meddelats före ikraftträdandet skall äldre bestämmelser gälla för överklagande och vid handläggningen av överklagandet.På regeringens vägnar BOSSE RINGHOLMCharlotte von EssenJustitiedepartementet)