Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2004:1070 Utkom från trycket den 7 december 2004Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276);utfärdad den 25 november 2004.Regeringen föreskriver att det i trafikförordningen (1998:1276) skall införas en ny paragraf, 10 kap. 15 §, av följande lydelse.10 kap.15 §15 §Om en allmän väg som staten är väghållare för tillhör bärighetsklass 2 eller 3 under en del av året, får den statliga väghållningsmyndigheten besluta att vägen under en kortare tid inte skall tillhöra bärighetsklassen, om det är lämpligt med hänsyn till tjälförhållandena. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.På regeringens vägnarULRICA MESSINGLennart Renbjer(Näringsdepartementet)