Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2004:1072 Utkom från trycket den 7 december 2004Lag om ändring i brottsbalken;utfärdad den 25 november 2004.Enligt riksdagens beslutProp. 2003/04:182, bet. 2004/05:KU4, rskr. 2004/05:33. föreskrivs att 16 kap. 19 § brottsbalken skall ha följande lydelse.16 kap.19 §19 § Senaste lydelse 1991:1560. Allmänt åtal för brott som avses i 10 c § får väckas endast efter medgivande av Statens biografbyrå. I fråga om brott som avses i 10 b § skall Statens biografbyrå yttra sig innan allmänt åtal väcks såvitt avser rörliga bilder i filmer, videogram eller andra tekniska upptagningar. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMAgneta Bäcklund(Justitiedepartementet)