Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i brottsbalken;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 16 kap. 19 § brottsbalken skall ha följande lydelse.

16 kap.

kap. 19 §

2 Allmänt åtal för brott som avses i 10 c § får väckas endast efter medgivande av Statens biografbyrå. I fråga om brott som avses i 10 b § skall Statens biografbyrå yttra sig innan allmänt åtal väcks såvitt avser rörliga bilder i filmer, videogram eller andra tekniska upptagningar.

SFS 2004:1072

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.
På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMAgneta Bäcklund(Justitiedepartementet)
Prop. 2003/04:182, bet. 2004/05:KU4, rskr. 2004/05:33.
Senaste lydelse 1991:1560.