Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1998:1345) om stöd till biodling;

Regeringen föreskriver att 1, 2 och 7 §§ förordningen (1998:1345) om stöd till biodling skall ha följande lydelse.

kap. 1 §

Denna förordning kompletterar rådets förordning (EG) nr 797/2004 av den 26 april 2004 om åtgärder för förbättring av produktions- och saluföringsvillkoren för biodlingsprodukter1 samt kommissionens förordning (EG) nr 917/2004 av den 29 april 2004 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 797/2004 om insatser på biodlingsområdet.2

kap. 2 §

Stöd enligt denna förordning kan, i mån av tillgång på medel, lämnas till biodlingen i överensstämmelse med det nationella program som årligen fastställs av kommissionen i enlighet med artikel 5 i rådets förordning (EG) nr 797/2004.

kap. 7 §

Föreskrifter i övrigt till komplettering och verkställighet av rådets förordning (EG) nr 797/2004 får meddelas av Jordbruksverket.

SFS 2004:1078

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.
På regeringens vägnarANN-CHRISTIN NYKVISTAnders Perklev(Jordbruksdepartementet)
EUT L 125, 28.4.2004, s. 1 (Celex 32004R0797).
EUT L 163, 30.4.2004, s. 83 (Celex 32004R0917).