Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2004:1095 Utkom från trycket den 10 december 2004Lag om ändring i lagen (2000:150) om marktjänster på flygplatser;utfärdad den 18 november 2004.Enligt riksdagens beslutProp. 2004/05:10, bet. 2004/05:TU5, rskr. 2004/05:40. föreskrivs i fråga om lagen (2000:150) om marktjänster på flygplatser dels att 4 § skall upphöra att gälla, dels att rubriken närmast före 4 § skall utgå, dels att i 8–10, 12–14, 17, 19 och 24 §§ ordet ”Flygplatsnämnden” i olika böjningsformer skall bytas ut mot ”Luftfartsstyrelsen” i motsvarande form.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Vid tillämpning av 7 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) skall Luftfartsstyrelsen vara den enskildes motpart.På regeringens vägnarULRICA MESSINGLennart Renbjer(Näringsdepartementet)