Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2004:1165 Utkom från trycket den 13 december 2004Förordning om ändring i mönsterskyddsförordningen (1970:486);utfärdad den 2 december 2004.Regeringen föreskriver att det i mönsterskyddsförordningen (1970:486) skall införas en ny paragraf, 30 a §, samt närmast före 30 a § en ny rubrik av följande lydelse.Gemenskapsformgivning30 a §30 a § I ärenden i anslutning till rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivningEGT L 3, 5.1.2002, s. 1 (Celex 32002R0006). skall avgifter betalas till Patent- och registreringsverket med nedanstående belopp.
Slag av ärende
kronor
Ansökan om gemenskapsformgivning enligt artikel 35.2 i rådets förordning 
500 
Intyg enligt artikel 78.5 i rådets förordning 
1000 
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.På regeringens vägnarTHOMAS ÖSTROSDan Sandberg(Näringsdepartementet)