Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2004:1206 Utkom från trycket den 15 december 2004Förordning om ändring i förordningen (2004:986) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten;utfärdad den 2 december 2004.Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten i stället för dess lydelse enligt förordningen (2004:986) om ändring i nämnda förordning skall ha följande lydelse.4 §4 §Kammarkollegiet handläggeranspråk på ersättning med stöd av 18 kap. 4 eller 4 a § eller 19 kap. 37 eller 38 § jordabalken, 19 kap. 5 § fastighetsbildningslagen (1970:988),22 kap. 4 eller 5 § sjölagen (1994:1009),3 kap. 1 eller 2 § lagen (2003:528) om företagsinteckning,7 kap. 5 eller 6 § lagen (2003:113) om elcertifikat,8 kap. 9 eller 10 § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter, eller3 kap. 1 eller 2 § skadeståndslagen (1972:207), om anspråket grundas på ett påstående om fel eller försummelse vid handläggning av eller beslut i inskrivningsärende enligt jordabalken eller vid utfärdande av pantbrev eller annat bevis på grundval av innehållet i fastighetsregistrets inskrivningsdel,ärenden som har överlämnats till Kammarkollegiet enligt 9 § ochärenden som skall handläggas av Kammarkollegiet på grund av en överenskommelse enligt 4 § förordningen (1995:1300) om statliga myndigheters riskhantering.På regeringens vägnarJENS ORBACKDag Mattsson(Justitiedepartementet)