Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1982:505) om statsbidrag för framställning och utgivning av fonogram;

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1982:505) om statsbidrag för framställning och utgivning av fonogram1

dels att 8 a § skall upphöra att gälla,

dels att 1–3 samt 5–7 §§ skall ha följande lydelse.

1 §

2För att främja ett allsidigt utbud av konstnärligt och kulturpolitiskt värdefulla fonogram kan statsbidrag enligt denna förordning ges till fonogramproducenter som är verksamma i Sverige.
Till främjande av konstnärligt och kulturpolitiskt värdefulla samiska fonogram kan statsbidrag också lämnas till fonogramproducenter som är verksamma i Finland och Norge.

2 §

3Bidrag enligt 1 § första stycket kan ges för produktion, distribution och marknadsföring av fonogram med svenska, eller i Sverige bosatta, artister och upphovsmän.
Bidrag kan också ges för produktion, distribution och marknadsföring av samiska fonogram som säljs i Sverige.

3 §

Frågor om bidrag prövas av Statens kulturråd efter särskild ansökan.
Bidrag kan lämnas till producenter för
  • 1. produktion, distribution och marknadsföring av fonogram, (produktionsstöd), och
  • 2. distribution och marknadsföring av redan utgivna fonogram, (marknadsstöd).
Producenter kan även få ett tidsbegränsat stöd (utvecklingsstöd).

5 §

4Bidrag ges med belopp som motsvarar en viss del av den beräknade faktiska kostnaden för produktion, distribution och marknadsföring av fonogrammet eller projektet.

6 §

Bidrag skall huvudsakligen ges till producenter med regelbunden utgivning av fonogram.
Produktionsstöd och marknadsstöd skall avse ett enskilt fonogram eller ett avgränsat projekt. Det får inte avse en producents samlade utgivning av fonogram.

7 §

Vid fördelningen av bidrag skall Kulturrådet
  • 1. ta hänsyn till såväl fonogrammets konstnärliga kvalitet som producentens behov av bidrag,
  • 2. sträva efter att stödja mångsidighet vad gäller verk, artister och upphovsmän, och
  • 3. särskilt beakta behovet av fonogram av god kvalitet för barn och ungdom.

SFS 2004:1262

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.
På regeringens vägnarLEIF PAGROTSKYKnut Weibull(Kulturdepartementet)
Senaste lydelse av 8 a § 2003:1117.
Senaste lydelse 1993:1454.
Senaste lydelse 1989:970.
Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.