Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2004:1327 Utkom från trycket den 27 december 2004Förordning om ändring i förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten;utfärdad den 16 december 2004.Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten skall ha följande lydelse.6 §6 §Länsarbetsnämnden skall i samråd med den som söker arbete upprätta en individuell handlingsplan där den arbetssökandes skyldigheter och planerade aktiviteter anges. Planen skall upprättas senast inom tre månader från det att den enskilde anmäler sig som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen. En handlingsplan för den som inte fyllt 25 år bör dock upprättas väsentligt tidigare.AMS utfärdar föreskrifter om handlingsplanernas närmare innehåll och hur de skall följas upp. Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2005.På regeringens vägnarHANS KARLSSON Örjan Härneskog(Näringsdepartementet)