Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2004:1340 Utkom från trycket den 27 december 2004Lag om ändring i ärvdabalken;utfärdad den 16 december 2004.Enligt riksdagens beslutProp. 2004/05:25, bet. 2004/05:SkU18, rskr. 2004/05:134. föreskrivs att 20 kap. 11 § ärvdabalkenBalken omtryckt 1981:359. skall ha följande lydelse.20 kap.11 §11 § Senaste lydelse 2003:675.I fråga om förfarandet hos Skatteverket och om överklagande gäller i övrigt den upphävda lagen (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMThomas Ericsson(Justitiedepartementet)