Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2004:1356 Utkom från trycket den 27 december 2004Lag om ändring i polislagen (1984:387);utfärdad den 16 december 2004.Enligt riksdagens beslutProp. 2004/05:1, utg.område 4, bet. 2004/05:JuU1, rskr. 2004/05:105. föreskrivs att 5 a § polislagen (1984:387) skall ha följande lydelse.5 a §5 a § Senaste lydelse 1998:1555. Polisstyrelsen får inrätta en eller flera polisnämnder för att under styrelsen leda polismyndigheten inom den eller de delar av polisdistriktet som styrelsen bestämmelser.I en polisnämnd skall ingå antingen polischefen, den ställföreträdande polischefen eller chefen för respektive polisområde. Vidare skall det ingå det antal ledamöter, lägst fem och högst tio, som polisstyrelsen bestämmer. Dessa ledamöter utses av polisstyrelsen. För de ledamöter som utses av polisstyrelsen skall lika många suppleanter utses.I fråga om de ledamöter och suppleanter som utses av polisstyrelsen tilllämpas 5 § tredje stycket första och andra meningarna. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2005.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMCharlotte von Essen(Justitiedepartementet)