Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2005:1 Utkom från trycket den 9 januari 2005Lag om ändring i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.;utfärdad den 8 januari 2005.Enligt riksdagens beslutBet. 2004/05:SoU14, rskr. 2004/05:145. föreskrivs att det i lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m. skall införas en ny paragraf, 5 kap. 2 a §, av följande lydelse.5 kap.2 a §2 a §Vid olyckor eller andra händelser, där ett stort antal människor har avlidit, får vävnadsprover i PKU-biobanken användas även för identifiering av avlidna. Sådan användning får ske endast på begäran av Rikspolisstyrelsen eller Rättsmedicinalverket. Vid sådan användning krävs inget samtycke. Denna lag träder i kraft den 10 januari 2005 och upphör att gälla den 30 juni 2006.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMBjörn Reuterstrand(Socialdepartementet)