Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2005:45 Utkom från trycket den 22 februari 2005Lag om ändring i brottsbalken;utfärdad den 10 februari 2005.Enligt riksdagens beslutProp. 2004/05:34, bet. 2004/05:JuU14, rskr. 2004/05:148. föreskrivs att 37 kap. 8 § brottsbalken skall ha följande lydelse.37 kap.8 §8 § Senaste lydelse 1994:1037.Bestämmelserna i 7 § första stycket tillämpas på motsvarande sätt beträffande den som har dömts till skyddstillsyn.Den som har dömts till skyddstillsyn får hos hovrätten överklaga ett beslut av övervakningsnämnd i frågor som avses i 26 kap. 15 § eller 28 kap. 5 a § andra stycket, 7 eller 11 §. Skrivelsen skall ges in till övervakningsnämnden. Klagotiden räknas från den dag då klaganden fick del av beslutet. I hovrätten tillämpas bestämmelserna i rättegångsbalken om överklagande av tingsrätts beslut. Denna lag träder i kraft den 1 april 2005. Äldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdandet.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMMaria Kelt(Justitiedepartementet)