Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2005:48 Utkom från trycket den 22 februari 2005Förordning om ändring i utlänningsförordningen (1989:547);utfärdad den 10 februari 2005.Regeringen föreskriver att 3 kap. 7 § och 4 kap. 10 § utlänningsförordningen (1989:547)Förordningen omtryckt 1995:254. skall ha följande lydelse.3 kap.7 §7 § Senaste lydelse 2000:391. En ansökan om uppehållstillstånd av en utlänning som inte befinner sig i Sverige ges in till och utreds av en svensk beskickning eller ett svenskt konsulat i hemlandet eller i det land där utlänningen annars är stadigvarande bosatt. Migrationsverket får meddela föreskrifter om att en ansökan om uppehållstillstånd får ges in till och utredas av en annan myndighet än som nu sagts. En ansökan om uppehållstillstånd av en utlänning som vistas i Sverige ges in till Migrationsverket. 4 kap. 10 §10 § Senaste lydelse 2000:391.En ansökan om arbetstillstånd av en utlänning som inte befinner sig i Sverige ges in till och utreds av en svensk beskickning eller ett svenskt konsulat i hemlandet eller i det land där utlänningen annars är stadigvarande bosatt.Migrationsverket får meddela föreskrifter om att en ansökan om arbetstillstånd får ges in till och utredas av en annan myndighet än som nu sagts. En ansökan om arbetstillstånd av en utlänning som vistas i Sverige ges in till Migrationsverket. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2005.På regeringens vägnarBARBRO HOLMBERGLars Nilsson(Utrikesdepartementet)