Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2005:72 Utkom från trycket den 15 mars 2005Lag om ändring i rättegångsbalken;utfärdad den 24 februari 2005. Enligt riksdagens beslutProp. 2004/05:41, bet. 2004/05:JuU10, rskr. 2004/05:159. föreskrivs att 31 kap. 11 § rättegångsbalken skall ha följande lydelse.31 kap.11 §11 § Senaste lydelse 1996:1624.Om rättegångskostnad i mål där endast målsägande för talan gäller 18 kap. i tillämpliga delar.I fråga om den tilltalades skyldighet att ersätta staten kostnad för offentlig försvarare tillämpas dock 1 § andra och tredje styckena detta kapitel.I mål där endast målsägande för talan skall han eller hon vid frikännande dom ersätta staten vad som enligt rättens beslut betalas av allmänna medel i ersättning till försvarare, om det finns särskilda skäl för det.I fråga om skyldighet för målsägande att i mål, där han eller hon biträder allmänt åtal eller annars för talan jämte åklagaren eller denne för talan för målsäganden, ersätta rättegångskostnad och om hans eller hennes rätt till ersättning för sådan kostnad gäller, utöver bestämmelserna i 3 och 4 §§, vad som sägs i 18 kap. 12 §. 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2005.2. Den nya bestämmelsen skall inte tillämpas, om enskilt åtal har väckts eller målsägande har övertagit ett allmänt åtal före ikraftträdandet. Bestämmelsen skall inte heller tillämpas, om målsäganden i mål rörande brott som hör under allmänt åtal före ikraftträdandet ensam har drivit ansvarstalan vidare i högre rätt.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMMagnus Medin(Justitiedepartementet)