Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2005:75 Utkom från trycket den 15 mars 2005Lag om ändring i rättshjälpslagen (1996:1619);utfärdad den 24 februari 2005. Enligt riksdagens beslutProp. 2004/05:41, bet. 2004/05:JuU10, rskr. 2004/05:159. föreskrivs att 45 och 46 §§ rättshjälpslagen (1996:1619) skall ha följande lydelse.45 §45 §Beslut om rättshjälp får överklagas av den som är enskild part och av Justitiekanslern. Räknas tiden för överklagande från den dag en part fått del av beslutet, får Justitiekanslern ändå inte överklaga beslutet senare än två månader från dagen för beslutet. Justitiekanslern får överklaga ett beslut även till förmån för en enskild part. 46 §46 §Justitiekanslern får påkalla beslut om att rättshjälp skall upphöra enligt 32–34 §§. 1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2005.2. I fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller 45 § i dess äldre lydelse. Detsamma gäller i fråga om beslut som har meddelats efter ikraftträdandet med anledning av att Domstolsverket har påkallat beslut om att rättshjälp skall upphöra enligt 46 § i dess äldre lydelse.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMMagnus Medin(Justitiedepartementet)