Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2005:91 Utkom från trycket den 15 mars 2005Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627);utfärdad den 3 mars 2005.Enligt riksdagens beslutProp. 2004/05:45, bet. 2004/05:JuU16, rskr. 2004/05:164. föreskrivs att 22 § säkerhetsskyddslagen (1996:627) skall ha följande lydelse.22 §22 § Senaste lydelse 2003:156.Vid registerkontroll enligt 14 § får utlämnandet omfatta alla uppgifter om den kontrollerade som finns i SÄPO-registret eller annars behandlas hos Säkerhetspolisen samt de uppgifter om den kontrollerade som finns i belastningsregistret och i misstankeregistret om dom eller misstanke om brott som avses i3 kap. 1, 2, 5 och 6 §§ brottsbalken,4 kap. 1–6 och 8–9 a §§ brottsbalken,6 kap. 1, 2 och 4–6 §§ brottsbalken,8 kap. 4–6 §§ brottsbalken,9 kap. 3 och 4 §§ brottsbalken, 12 kap. 3 § brottsbalken,13 kap. 1–5 b och 7 §§ brottsbalken,16 kap. 1–3, 5, 6 och 8 §§ brottsbalken, 17 kap. 1 § brottsbalken,18 kap. 1 och 3–5 §§ brottsbalken, 19 kap. brottsbalken,1 och 3 §§ narkotikastrafflagen (1968:64), 9 kap. 1 § vapenlagen (1996:67), och 2 § lagen (2003:148) om straff för terroristbrott.Även uppgift om försök och förberedelse till dessa gärningar får lämnas ut. Denna lag träder i kraft den 1 april 2005.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONCharlotte von Essen(Justitiedepartementet)