Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
SFS 2005:109 Utkom från trycket den 22 mars 2005Lag om ändring i lagen (1930:106) om vissa rättshandlingar till förmån för ofödda;utfärdad den 10 mars 2005.Enligt riksdagens beslutProp. 2003/04:150, bet. 2004/05:LU4, rskr. 2004/05:160. föreskrivs att lagen (1930:106) om vissa rättshandlingar till förmån för ofödda skall ha följande lydelse.Det som sägs i 9 kap. 2 § ärvdabalken om förordnande genom testamente till den som inte är född eller avlad vid testators död gäller också för förordnande genom annan rättshandling till förmån för den som inte är född eller avlad vid tiden för förordnandet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMDag Mattsson(Justitiedepartementet)