Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2005:131 Utkom från trycket den 31 mars 2005Lag om ändring i ärvdabalken;utfärdad den 17 mars 2005.Enligt riksdagens beslutProp. 2004/05:88, bet. 2004/05:LU20, rskr. 2004/05:176. föreskrivs att 25 kap. ärvdabalken skall upphöra att gälla vid utgången av mars 2005.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMDag Mattsson(Justitiedepartementet)