Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2005:147 Utkom från trycket den 31 mars 2005Förordning om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten;utfärdad den 17 mars 2005.Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten skall ha följande lydelse.4 §4 § Senaste lydelse 2004:1206.Kammarkollegiet handläggeranspråk på ersättning med stöd av 18 kap. 4 eller 4 a § eller 19 kap. 37 eller 38 § jordabalken,51 eller 52 § lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg, 19 kap. 5 § fastighetsbildningslagen (1970:988),22 kap. 4 eller 5 § sjölagen (1994:1009),3 kap. 1 eller 2 § lagen (2003:528) om företagsinteckning,7 kap. 5 eller 6 § lagen (2003:113) om elcertifikat, 8 kap. 9 eller 10 § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter, eller3 kap. 1 eller 2 § skadeståndslagen (1972:207), om anspråket grundas på ett påstående om fel eller försummelse vid handläggning av eller beslut i inskrivningsärende enligt jordabalken eller vid utfärdande av pantbrev eller annat bevis på grundval av innehållet i fastighetsregistrets inskrivningsdel,ärenden som har överlämnats till Kammarkollegiet enligt 9 § ochärenden som skall handläggas av Kammarkollegiet på grund av en överenskommelse enligt 4 § förordningen (1995:1300) om statliga myndigheters riskhantering. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2005.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMDag Mattsson(Justitiedepartementet)