Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i plan- och bygglagen (1987:10);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om plan- och bygglagen (1987:10)

dels att 5 kap. 18 § skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 5 kap. 18 a §, av följande lydelse.

5 kap.

kap. 18 §

3Detaljplanen skall grundas på ett program som anger utgångspunkter och mål för planen, om det inte är onödigt.
När detaljplanen upprättas skall bestämmelserna i 6 kap. 11–18 och 22 §§ miljöbalken tillämpas, om planen kan antas medföra en sådan miljöpåverkan som avses i 6 kap. 11 § miljöbalken.
Oavsett vad som följer av andra stycket skall en miljökonsekvensbeskrivning upprättas, om detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet får tas i anspråk för
  • 1. industriändamål,
  • 2. köpcentrum, parkeringsanläggning eller annat projekt för sammanhållen bebyggelse,
  • 3. skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande anläggningar,
  • 4. hamn för fritidsbåtar,
  • 5. hotellkomplex eller fritidsby med tillhörande anläggningar, utanför sammanhållen bebyggelse,
  • 6. permanent campingplats,
  • 7. nöjespark, eller
  • 8. djurpark.
Om en miljökonsekvensbeskrivning skall upprättas enligt tredje stycket skall bestämmelserna i 6 kap. 6 § och 7 § första stycket miljöbalken om samråd respektive miljökonsekvensbeskrivningens innehåll tillämpas. När planen har antagits skall information om detta lämnas till den myndighet som avses i 6 kap. 8 § andra stycket tredje meningen miljöbalken.

kap. 18 a §

Regeringen får meddela föreskrifter om när en plan på grund av en sådan användning som avses i 18 § tredje stycket kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

SFS 2005:149

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2005.
2. Äldre föreskrifter gäller för planer och program som formellt börjat förberedas före den 1 maj 2005.
På regeringens vägnarMONA SAHLINLena Ingvarsson(Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet)
Prop. 2004/05:59, bet. 2004/05:BoU6, rskr. 2004/05:169.
Jfr rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (EGT L 175, 5.7.1985, s. 40, Celex 31985L0337), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/35/EG (EUT L 156, 25.6.2003, s. 17, Celex 32003L0035).
Senaste lydelse 2004:603.