Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2005:170 Utkom från trycket den 12 april 2005Förordning om ändring i förordningen (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning;utfärdad den 23 mars 2005.Regeringen föreskriver att 1 § samt bilaga A i förordningen (2003:56) om tjänstepension och tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-statlig anställning skall ha följande lydelse.1 §1 § Senaste lydelse 2003:856.Pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. (PA 03) och därtill anslutande föreskrifter, med undantag av tredje kapitlet i PA 03, tillämpas på de arbetstagare med icke-statliga anställningar som anges i bilaga A till denna förordning under förutsättning att arbetsgivaren betalar premier för detta enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar eller enligt särskilt beslut av regeringen. Detta gäller även arbetstagare som har personlig pensionsrätt enligt särskilt beslut av regeringen eller Statens pensionsverk.Avtalet om tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S) och föreskrifter som utfärdats med stöd av avtalet skall tillämpas i fråga om sådana arbetstagare med icke-statlig anställning där detta särskilt anges i bilaga A till förordningen.Om en arbetstagare som avses i denna förordning samtidigt har eller senare får en statlig anställning kan regeringen besluta att arbetstagaren helt eller delvis skall omfattas av andra pensionsbestämmelser än PA 03.Statens pensionsverk beslutar om pensionsrätt enligt 2 § punkt 3 PA 03 efter framställning av huvudmannen. Bilaga A Senaste lydelse 2004:381. Ändringen innebär bl.a. att Allmänna barnhuset, Franska skolan, Lundsbergs skola och Vackstanässkolan samt rubriken Socialvården samt hälso- och sjukvården har tagits bort ur förteckningen och att den särskilda bestämmelsen 3 har tagits bort. Förteckning över icke-statliga anställningar och vissa särskilda bestämmelser i anslutning till dessa
Förvaltningsområde
Särskilda bestämmelser
Utrikesförvaltningen  
 
Arbetstagare vid nordisk institution som tjänstgör i Sverige 
1), 2), 7) 
Arbetstagare vid Nordiska ministerrådets sekretariat som tjänstgör i Sverige 
1), 7) 
Arbetstagare vid Nordiska rådets presidiesekretariat som tjänstgör i Sverige 
1), 7) 
Undervisningsväsendet, forskningsinstitutioner m.m.  
 
Rektor och annan lärare än timlärare vid statsunderstödd svensk utlandsskola 
1), 7) 
Bergsskolan i Filipstad: 
 
Rektor, studierektor och annan lärare än timlärare 
7) 
Arbetstagare vid Drottningholms teatermuseum 
7) 
Teater-, dans- och musikinstitutioner  
 
Arbetstagare vid:  
 
AB Helsingborgs Stadsteater, 
 
AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg, 
 
AB Upsala Stadsteater, 
 
Borås Stadsteater, 
 
Byteatern Kalmar läns teater, 
 
Dramaten, 
 
Folkoperan AB, 
 
Folkteatern i Göteborg ek.för., 
 
Gotlandsmusiken, 
 
Gävle symfoniorkester, 
 
Göteborgs konsert AB, 
 
GöteborgsOperan AB, 
 
Göteborgs Stadsteater AB, 
 
Helsingborgs Nya Konserthus AB, 
 
Kalmar läns musikstiftelse, 
 
Kammarorkestern Musica Vitae, 
 
Kommunalförbundet Norrlands Musik- och dansteater (NMD), 
 
Kommunalförbundet Teater Västmanland, 
 
Kommunalförbundet Sundsvalls Kammarorkester, 
 
Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken (Västerås Sinfonietta), 
 
Kommunalförbundet Västmanlandsmusiken, 
 
Länsmusiken i Jämtlands län, 
 
Länsteatern på Gotland, 
 
Länsteatern i Jämtlands län, 
 
Malmö Dramatiska Teater AB, 
 
Malmö Musikteater AB, 
 
Malmö Symfoniorkester AB, 
 
Musik för Örebro län (Svenska Kammarorkestern), 
 
Musik för Örebro län, 
 
Musik i Blekinge, 
 
Musik i Dalarna, 
 
Musik i Gävleborg, 
 
Musik i Halland, 
 
Musik i Syd, 
 
Musik i Uppland, 
 
Musik i Uppland (Uppsala Kammarorkester), 
 
Musik i Väst, 
 
Musik i Västernorrland, 
 
Norrbottensmusiken (Norrbottens Kammarorkester), 
 
Norrbottensmusiken, 
 
NorrDans, 
 
Operan, 
 
Riksteatern, 
 
Skånes Dansteater AB, 
 
Smålands musik och teater, 
 
Smålands musik och teater (Jönköpings sinfonietta), 
 
Stiftelsen Folkteatern i Gävleborg, 
 
Svenska rikskonserter, 
 
Stiftelsen Göteborgsmusiken, 
 
Stiftelsen Länsteatern i Dalarna, 
 
Stiftelsen Länsteatern i Örebro, 
 
Stiftelsen Musikteatern i Värmland, 
 
Stiftelsen Norrbottensteatern, 
 
Stiftelsen Teater Västernorrland, 
 
Stiftelsen Östergötlands länsteater, 
 
Stockholms konserthusstiftelse, 
 
Stockholms Stadsteater AB, 
 
Symfoniorkestern Norrköping, 
 
Sörmlands Musik och Teater, 
 
Teater Halland, 
 
Västerbottensmusiken AB (Norrlandsoperan), 
 
Västerbottensteatern AB, 
 
Västsvenska Teater och Dans AB och Östgötamusiken 
4), 5) 
Arbetstagare vid fria teater-, dans- och musikgrupper 
4), 6) 
Arbetstagare vid Teateralliansen AB 
4) 
Konstnärlig ledare (teaterchef) vid Drottningholms Slottsteater 
5), 7) 
Särskilda bestämmelser 1) Huvudmannen får besluta att vissa arbetstagare inte skall ha pensionsrätt enligt förordningen. Om detta beslutas, anses arbetstagaren ha en anställning som inte avses i statliga tjänstepensionsbestämmelser. Ett sådant beslut skall sändas till Statens pensionsverk. 2) Förordningen tillämpas på anställning hos en institution för vilken Nordiska ministerrådet beslutat om tillämpning av överenskommelsen den 9 december 1988 mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om de anställdas rättsställning vid nordiska institutioner. När rättsställningsavtalet tillämpas på en institution skall de anställda även omfattas av föreskrifterna i tredje kapitlet PA 03.4) Högst fem år av konstnärlig anställning vid utländsk eller icke-statsunderstödd svensk teater-, dans- eller musikinstitution får tillgodoräknas arbetstagaren som pensionsgrundande tjänstetid mot engångspremie, om huvudmannen anser att anställningen är av särskild betydelse för sin verksamhet. 5) För chef för teater-, dans- eller musikinstitution (teaterchef) gäller följande. Rätt till avgångsförmån vid avgång före pensionsåldern kan beviljas teaterchef som av annan anledning än på egen begäran avgår från sin anställning före pensionsåldern. Huvudmannen beslutar om rätt till sådan förmån och betalar kostnaderna för den.Med avgångsförmån enligt första stycket avses inkomstgaranti eller avgångsvederlag. Inkomstgaranti beräknas, samordnas med andra inkomster, utbetalas, värdesäkras och omräknas till en ålderspension på samma sätt som en inkomstgaranti enligt förordningen (2003:55) om avgångsförmåner för vissa arbetstagare med statlig chefsanställning. Vid omräkningen beaktas även föreskrifterna i bilaga C. Avgångsvederlag beräknas, utbetalas och samordnas med andra inkomster enligt föreskrifterna i samma förordning. 6) Statens pensionsverk beslutar om tillämpning av förordningen på en fri teater-, musik- eller dansgrupp. Som villkor för detta gäller att statsbidrag till gruppens verksamhet betalas ut av Statens kulturråd. 7) Avtalet om statens tjänstegrupplivförsäkring (TGL-S) tillämpas. 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2005.2. För Allmänna barnhuset tillämpas den nya lydelsen av bilaga A från och med den 1 april 2004. Allmänna barnhuset skall dock fortfarande ha kostnadsansvar enligt den tidigare lydelsen av särskilda bestämmelsen 3 i bilaga A för förmåner som intjänats dessförinnan. Statens pensionsverk får medge att Allmänna barnhuset fullgör detta ansvar med engångspremier enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar.3. För Franska skolan, Lundsbergs skola och Vackstanässkolan tillämpas den nya lydelsen av bilaga A från och med den 1 september 2004.På regeringens vägnarSVEN-ERIK ÖSTERBERGLilian Wiklund(Finansdepartementet)