Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2005:185 Utkom från trycket den 19 april 2005Lag om ändring i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg;utfärdad den 7 april 2005.Enligt riksdagens beslutProp. 2004/05:65, bet. 2004/05:MJU11, rskr. 2004/05:193. föreskrivsJfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/35/EG av den 26 maj 2003 om åtgärder för allmänhetens deltagande i utarbetandet av vissa planer och program avseende miljön och om ändring, med avseende på allmänhetens deltagande och rätt till rättslig prövning, av rådets direktiv 85/337/EEG och 96/61/EG (EUT L 156, 25.6.2003 s. 17, Celex 32003L0035). att det i lagen (1995:1649) om byggande av järnväg skall införas en ny paragraf, 5 kap. 1 a §, av följande lydelse.5 kap.1 a §1 a §Banverkets beslut i fråga om fastställelse av en järnvägsplan får överklagas av en sådan ideell förening som avses i 16 kap. 13 § miljöbalken. Denna lag träder i kraft den 15 maj 2005.På regeringens vägnarULRICA MESSINGLennart Renbjer(Näringsdepartementet)