Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 15 kap. 10 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse skall ha följande lydelse.

15 kap.

kap. 10 §

Om ett kreditinstitut underlåter att i tid lämna de upplysningar som föreskrivits med stöd av 16 kap. 1 § 5, får Finansinspektionen besluta att institutet skall betala en förseningsavgift med högst 100 000 kronor.
Avgiften tillfaller staten.

SFS 2005:197

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2005.
På regeringens vägnarPÄR NUDERMaria Hallqvist(Finansdepartementet)
Prop. 2004/05:30, bet. 2004/05:FiU24, rskr. 2004/05:190.