Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd;

Regeringen föreskriver att 47 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd skall ha följande lydelse.

kap. 47 §

1Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om vilka försiktighetsmått som skall gälla vid
 • 1. träskyddsbehandling genom doppning,
 • 2. träskyddsbehandling genom tryck- eller vakuumimpregnering,
 • 3. oorganisk ytbehandling genom fosfatering,
 • 4. utsläpp av industriellt avloppsvatten,
 • 5. rening av avloppsvatten från tätbebyggelse,
 • 6. utsläpp till luft från anläggningar för förbränning av kommunalt avfall som har beviljats tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387) eller miljöbalken,
 • 7. utsläpp till luft av kväveoxider, svaveloxid och stoft från förbränningsanläggningar med en installerad tillförd effekt om 50 MW eller mer i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/80/EG av den 23 oktober 2001 om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från stora förbränningsanläggningar2,
 • 8. användning av avloppsslam i jordbruk,
 • 9. utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar i enlighet med rådets direktiv 1999/13/EG av den 11 mars 1999 om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar3, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/42/EG4.
 • 10. lagring, tömning, demontering och annat omhändertagande av skrotbilar, och
 • 11. lagring, förbehandling, återvinning och bortskaffande av avfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter.

SFS 2005:214

Denna förordning träder i kraft den 13 augusti 2005.
På regeringens vägnarLENA SOMMESTADLena Ingvarsson(Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet)
Senaste lydelse 2002:112.
EGT L 309, 27.11.2001, s. 1 (Celex 32001L0080).
EGT L 85, 29.3.1999, s. 1 (Celex 31999L0013).
EUT L 143, 30.4.2004, s. 87 (Celex 32004L0042).