Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2005:237 Utkom från trycket den 11 maj 2005Förordning om ändring i avgiftsförordningen (1992:191);utfärdad den 28 april 2005.Regeringen föreskriver att 10 och 20 §§ avgiftsförordningen (1992:191) skall ha följande lydelse.10 §10 § Senaste lydelse 2001:868.Föreskrivna avgiftsklasser motsvarar följande belopp:
Avgiftsklass
Avgift kronor
220 
600 
1 200 
2 000 
3 200 
5 000 
7 400 
11 100 
16 500 
10 
33 000 
 
20 §20 § Senaste lydelse 1995:687.När det är särskilt föreskrivet att avgift för bevis eller registerutdrag skall tas ut efter viss avgiftsklass i denna förordning gäller följande belopp:
Avgiftsklass
Avgift kronor
160 
320 
690 
 
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005.På regeringens vägnarPÄR NUDERLilian Wiklund(Finansdepartementet)