Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i sjölagen (1994:1009);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 10 kap. 11 § och rubriken närmast före 10 kap. 11 § sjölagen (1994:1009) skall ha följande lydelse.

10 kap.

Ersättning från de internationella oljeskadefonderna

10 kap. 11 §

2Bestämmelser om rätt till ersättning från 1992 års internationella oljeskadefond och 2003 års internationella kompletterande oljeskadefond finns i lagen (2005:253) om ersättning från de internationella oljeskadefonderna.

SFS 2005:255

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.
På regeringens vägnarJENS ORBACKThomas Johansson(Justitiedepartementet)
Prop. 2004/05:78, bet. 2004/05:LU22, rskr. 2004/05:192.
Senaste lydelse 1995:1081 (jfr 1996:11).