Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

Regeringen föreskriver att 10 kap. 5 § och 14 kap. 14 § trafikförordningen (1998:1276) skall ha följande lydelse.

10 kap.

kap. 5 §

1Innan en kommun beslutar föreskrifter om hastighetsbegränsning enligt 3 kap. 17 § andra stycket eller lokala trafikföreskrifter enligt 1 § skall polismyndigheten och den statliga väghållningsmyndighet som berörs lämnas tillfälle att yttra sig.
Innan en länsstyrelse beslutar sådana lokala trafikföreskrifter för transport av farligt gods som avses i 1 § tredje stycket skall yttrande inhämtas från Statens räddningsverk.

14 kap.

kap. 14 §

Ansvar enligt denna förordning inträder inte, om straff kan dömas ut enligt brottsbalken eller lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott.
Ansvar för överträdelser av föreskrifter om hastighetsbegränsning enligt 3 kap. 17 § andra eller fjärde stycket, föreskrifter om bärighetsklasser enligt 4 kap. 11 §, lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap. 1 § eller föreskrifter enligt 10 kap. 14 § får dömas ut endast om föreskrifterna har
  • 1. märkts ut i enlighet med bestämmelserna i 10 kap. 13 §, och
  • 2. i övrigt tillkännagivits i enlighet med bestämmelserna i 10 kap. 11 §.
Ansvar får, trots vad som anges i andra stycket, dömas ut om
  • 1. bristerna i utmärkningen är utan betydelse för trafikantens förståelse av trafikregleringen, eller
  • 2. överträdelsen avser lokala trafikföreskrifter som har meddelats av en statlig myndighet eller föreskrifter enligt 3 kap. 17 § fjärde stycket även om de inte har tagits in i liggare enligt 10 kap. 11 § första stycket.
Om ansvar för överträdelser av föreskrifter som har meddelats med stöd av 41 § väglagen (1971:948) finns bestämmelser i 71 § samma lag.

SFS 2005:271

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005.
2. För överträdelser som har begåtts före ikraftträdandet gäller 14 kap. 14 § i sin äldre lydelse.
På regeringens vägnarULRICA MESSINGLennart Renbjer(Näringsdepartementet)
Senaste lydelse 1999:835.