Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2005:296 Utkom från trycket den 31 maj 2005Lag om ändring i förfogandelagen (1978:262);utfärdad den 19 maj 2005.Enligt riksdagens beslutProp. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237. föreskrivs att 54 § förfogandelagen (1978:262) skall ha följande lydelse.54 §54 §Har någon begått brott som avses i 52 §, skall egendom, som han i samband med brottet har mottagit eller genom brottet har undanhållit, förklaras förverkad. Detsamma gäller annat utbyte av sådant brott. I stället för egendomen kan dess värde förklaras förverkat. Förverkande får inte ske om det är uppenbart oskäligt. Äger den brottslige ytterligare sådan egendom som brottet har avsett, kan även denna förklaras förverkad. Annan egendom som han eller hon äger och som omfattas av beslut om förfogande eller dispositionsförbud kan också förklaras förverkad, om det finns särskilda skäl. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.På regeringens vägnarLENI BJÖRKLUNDHelena Lindberg(Försvarsdepartementet)