Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2005:303 Utkom från trycket den 31 maj 2005Lag om ändring i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel;utfärdad den 19 maj 2005.Enligt riksdagens beslutProp. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237. föreskrivs att 5 § lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel skall ha följande lydelse.5 §5 §Medel som varit föremål för brott enligt denna lag eller dess värde samt utbyte av sådant brott skall förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt. Detsamma gäller vad någon har tagit emot som ersättning för kostnader i samband med ett sådant brott, eller värdet av det mottagna, om mottagandet utgör brott enligt denna lag.Egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag får förklaras förverkad, om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl. Detsamma gäller egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid brott enligt denna lag, om brottet har fullbordats eller om förfarandet har utgjort ett straffbart försök eller en straffbar förberedelse, samt egendom med vilken har tagits befattning som utgör brott enligt denna lag.I stället för sådan egendom som avses i andra stycket får dess värde förklaras förverkat. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONBjörn Reuterstrand(Socialdepartementet)