Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2005:311 Utkom från trycket den 31 maj 2005Lag om ändring i vapenlagen (1996:67);utfärdad den 19 maj 2005.Enligt riksdagens beslutProp. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237. föreskrivs att 9 kap. 5 § vapenlagen (1996:67) skall ha följande lydelse.9 kap.5 §5 §Ett vapen som har varit föremål för brott som avses i 1 § eller 2 § a skall förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt. Detsamma gäller ammunition som har varit föremål för brott som avses i 2 § d eller 2 § e. I stället för vapnet eller ammunitionen kan dess värde förklaras förverkat. Om ett vapen förklaras förverkat får även ammunition som hör till vapnet förklaras förverkad.Utbyte av brott enligt denna lag skall förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMThomas Ericsson(Justitiedepartementet)