Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2005:330 Utkom från trycket den 31 maj 2005Lag om ändring i förvaltningslagen (1986:223);utfärdad den 19 maj 2005.Enligt riksdagens beslutProp. 2004/05:96, bet. 2004/05:SfU14, rskr. 2004/05:233. föreskrivs att 31 § förvaltningslagen (1986:223)Lagen omtryckt 2003:246. skall ha följande lydelse.31 §31 § Senaste lydelse 2003:1213.Bestämmelserna i 13–30 §§ gäller inte sådana ärenden hos myndigheter i kommuner och landsting där besluten kan överklagas enligt 10 kap. kommunallagen (1991:900). Bestämmelserna gäller inte heller ärenden hos samordningsförbund som avses i 4 § lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMRoger Petersson(Justitiedepartementet)