Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2005:349 Utkom från trycket den 31 maj 2005Lag om ändring i lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor;utfärdad den 12 maj 2005.Enligt riksdagens beslutProp. 2004/05:74, bet. 2004/05:FöU9, rskr. 2004/05:228. föreskrivsJfr rådets direktiv (96/82/EG) av den 9 december 1996 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår (EGT L 010, 14.1.1997, s. 13, Celex 396L0082), ändrat genom rådets och Europaparlamentets direktiv 2003/105/EG (EUT L 345, 31.12.2003, s. 97, Celex 32003L0105). att 12 § lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor skall ha följande lydelse.12 §12 §Verksamhetsutövare vars verksamhet omfattas av kravet på säkerhetsrapport skall i samråd med kommunen och de anställda samt annan personal som kan påverka säkerheten, upprätta en intern plan för räddningsinsatser. Denna plan skall fogas till säkerhetsrapporten.Den interna planen skall förnyas vart tredje år eller när det annars finns anledning till det. Planen skall lämnas till tillsynsmyndigheten som skall granska den.Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om planens innehåll. Denna lag träder i kraft den 30 juni 2005.På regeringens vägnarLENI BJÖRKLUNDHelena Lindberg(Försvarsdepartementet)