Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2005:362 Utkom från trycket den 8 juni 2005Förordning om ändring i upphovsrättsförordningen (1993:1212);utfärdad den 26 maj 2005.Regeringen föreskriver att 3 § samt rubriken närmast före 3 § upphovsrättsförordningen (1993:1212) skall ha följande lydelse.Framställning av exemplar m.m. till personer med funktionshinder3 §3 §När bibliotek och organisationer framställer eller överför exemplar av verk enligt 17 § andra stycket upphovsrättslagen skall upphovsmannen meddelas, om det kan ske utan besvär, exemplaren förses med uppgift om verkets titel, om framställningsåret och om vem som är framställare samt med de uppgifter som krävs enligt 11 § upphovsrättslagen, ochframställaren upprätta ett register över deexemplar som framställs.Om ett bibliotek eller en organisation sprider eller överför exemplar till personer med funktionshinder på ett sådant sätt att dessa personer får behålla ett exemplar av verket, skall upphovsmannen meddelas även om det. Detta gäller endast om det kan ske utan besvär.Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMMalin Bonthron(Justitiedepartementet)