Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2005:366 Utkom från trycket den 8 juni 2005Förordning om ändring i gymnasieförordningen (1992:394);utfärdad den 26 maj 2005.Regeringen föreskriver att 2 kap. 2 § gymnasieförordningen (1992:394)Förordningen omtryckt 1999:844. och bilaga 2 till förordningen skall ha följande lydelse.2 kap.2 §2 §I bilaga 2 och 3 anges vissa utbildningar som är riksrekryterande. Riksrekryterande är även utbildningar på lokala inriktningar inom industriprogrammet och livsmedelsprogrammet som omfattar minst 400 gymnasiepoäng.Särskilda bestämmelser finns om den riksrekryterande utbildningen i Torsås kommun.Ansökan om att en utbildning skall vara riksrekryterande lämnas till Statens skolverk. Skolverket får meddela föreskrifter om vilka uppgifter ansökan skall innehålla och hur den i övrigt skall vara utformad. Skolverket skall med eget yttrande vidarebefordra ansökan till regeringen senast den 1 mars året innan utbildningen beräknas börja. Av yttrandet skall framgå Skolverkets bedömning av om det föreligger ett nationellt behov av utbildningen som motiverar riksrekrytering, om arbetslivets medverkan är tillräcklig för att säkerställa utbildningens kvalitet samt om kostnaden för utbildningen är rimlig. Bilaga 2 Senaste lydelse 2001:256. Förteckning över utbildningar i gymnasieskolan som är riksrekryterande, jämför 5 kap. 9 och 14 §§ skollagen (1985:1100)
Utbildning
Anordnare
 
utbildning med inriktning natur och friluftsliv  
Vadstena kommun 
(specialutformat program) 
 
 
 
utbildning med hippologisk inriktning 
Lunds kommun 
(specialutformat program) 
 
 
 
utbildning i internationell beredskap och fältinsatser med inriktning mot förebyggande åtgärder och analys för motverkande av naturkatastrofer samt efterinsatser 
Ånge kommun 
(specialutformat program)  
 
 
 
utbildning med orkesterprofil 
Vänersborgs kommun 
(specialutformat program) 
 
Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2005.På regeringens vägnarLEIF PAGROTSKY Nils Cederstierna(Utbildnings- och kulturdepartementet)