Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2005:401 Utkom från trycket den 13 juni 2005Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100);utfärdad den 26 maj 2005.Regeringen föreskriver att bilaga 1 och 2 till högskoleförordningen (1993:100)Förordningen omtryckt 1998:1003. skall ha följande lydelse. Bilaga 1 Senaste lydelse 2004:219. FÖRTECKNING ÖVER UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR SOM STATEN ÄR HUVUDMAN FÖR SAMT DERAS BENÄMNING I denna bilaga anges enligt 1 kap. 1 § de universitet och högskolor som staten är huvudman för samt deras benämning.Uppsala universitetLunds universitetGöteborgs universitetStockholms universitetUmeå universitetLinköpings universitetKarolinska institutet (universitet)Kungl. Tekniska högskolan (universitet)Luleå tekniska universitet Karlstads universitetVäxjö universitetÖrebro universitetMittuniversitetetSveriges lantbruksuniversitetBlekinge tekniska högskolaDanshögskolanDramatiska institutetHögskolan i BoråsHögskolan DalarnaHögskolan på GotlandHögskolan i GävleHögskolan i HalmstadHögskolan i KalmarHögskolan KristianstadHögskolan i SkövdeHögskolan VästIdrottshögskolan i StockholmKonstfackKungl. KonsthögskolanKungl. Musikhögskolan i StockholmLärarhögskolan i StockholmMalmö högskolaMälardalens högskolaOperahögskolan i StockholmSödertörns högskolaTeaterhögskolan i Stockholm Bilaga 2 Senaste lydelse 2002:1107. EXAMENSORDNING Yrkesexamina Härutöver gäller de mål respektive högskola bestämmer. 23. Lärarexamen Omfattning Lärarexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om 120, 140, 160, 180, 200 eller 220 poäng. Utbildningen skall omfatta följande tre integrerade utbildningsområden: ett allmänt utbildningsområde om 60 poäng, ett utbildningsområde med en eller flera inriktningar om minst 40 poäng mot ämne eller ämnesområde och ett utbildningsområde med en specialisering om minst 20 poäng. Inom det allmänna utbildningsområdet skall de tvärvetenskapliga ämnesstudierna omfatta minst 30 poäng.För undervisning och annan pedagogisk verksamhet i – förskola, förskoleklass, grundskolans tidigare år och fritidshem samt för undervisning i modersmål krävs minst 140 poäng,– grundskolans senare år och i gymnasieskolan, dock inte yrkesämnen i gymnasieskolan, krävs 180 poäng inklusive en respektive två fördjupning(ar) till minst 60 poäng relevant(a) ämne(n) eller ämnesområde(n).För undervisning i yrkesämnen i gymnasieskolan krävs 120 poäng. I stället för inriktning och specialisering krävs omfattande yrkeserfarenhet samt en relevant högskoleutbildning om minst 60 poäng eller motsvarande utbildning.För undervisning i svenska respektive samhällskunskap i grundskolans senare år krävs minst 60 poäng och i gymnasieskolan minst 80 poäng i ämnesområden som är relevanta för dessa ämnen. För undervisning i modersmål krävs inriktning om minst 60 poäng i relevant ämnesområde. Mål (utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen)För att få lärarexamen skall studenten ha de kunskaper och de färdigheter som behövs för att förverkliga förskolans, skolans eller vuxenutbildningens mål samt för att medverka i utvecklingen av respektive verksamhet enligt gällande föreskrifter och riktlinjer. Studenten skall vidare kunna – omsätta goda och relevanta kunskaper i ämnen eller ämnesområden så att alla elever lär och utvecklas,– analysera, bedöma, dokumentera och värdera elevers lärande och utveckling i förhållande till verksamhetens mål samt informera och samarbeta med föräldrar och vårdnadshavare,– förmedla och förankra samhällets och demokratins värdegrund,– orientera sig om, förmedla, förankra och tillämpa gällande regelverk som syftar till att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, – orientera sig om, analysera och ta ställning till allmänmänskliga frågor, ekologiska livsbetingelser och förändringar i omvärlden,– inse betydelsen av könsskillnader i undervisningssituationen och vid presentation av ämnesstoffet,– självständigt och tillsammans med andra planera, genomföra, utvärdera och utveckla undervisning och annan pedagogisk verksamhet samt delta i ledningen av denna,– tillvarata och systematisera egna och andras erfarenheter samt relevanta forskningsresultat som grund för utveckling i yrkesverksamheten, – använda informationsteknik i den pedagogiska utvecklingen och inse betydelsen av massmediers roll för denna. Studenten skall därutöver ha kunskap om betydelsen av läs- och skrivinlärning och om matematikens betydelse för elevers kunskapsutveckling. För att få lärarexamen med inriktning mot undervisning i – förskola, förskoleklass och grundskolans tidigare år skall studenten ha fördjupad kunskap i läs- och skrivinlärning och i grundläggande matematikinlärning, – grundskolans senare år och i gymnasieskolan skall studenten ha fördjupad kunskap i att analysera och bedöma elevers kunskapsutveckling samt ha god kunskap i betygssättning. Övrigt Av det allmänna utbildningsområdet skall minst 10 poäng vara verksamhetsförlagda. Minst 10 poäng per inriktning skall likaså vara verksamhetsförlagda.För att få lärarexamen skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om 10 poäng.I examensbeviset skall anges vilka inriktningar och specialiseringar som studenten har fullgjort och för vilken undervisning eller verksamhet utbildningen är avsedd.Härutöver gäller de mål som respektive högskola bestämmer. 24. Optikerexamen Omfattning Denna förordning träder i kraft i fråga om bilaga 2 den 1 juli 2005 och i fråga om bilaga 1 den 1 januari 2006. På regeringens vägnarLEIF PAGROTSKYCharlotte Abrahamsson(Utbildnings- och kulturdepartementet)