Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2005:424 Utkom från trycket den 14 juni 2005Förordning om ändring i förordningen (2001:512) om deponering av avfall;utfärdad den 26 maj 2005.Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2001:512) om deponering av avfall dels att 33 § skall ha följande lydelse, dels att det i förordningen skall införas en ny paragraf, 15 a §, av följande lydelse.15 a §15 a §Tillsynsmyndigheten får i det enskilda fallet ge dispens från föreskrifter om gränsvärden som meddelats med stöd av 15 §. Tillsynsmyndigheten skall till Naturvårdsverket rapportera hur många dispenser som meddelas varje år.Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om sådan dispens och rapportering. 33 §33 §Under deponins efterbehandlingsfas skall verksamhetsutövaren se till att det i minst 30 år eller den längre tid som tillsynsmyndigheten bestämmer vidtas de åtgärder för underhåll, övervakning och kontroll som behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön.Bestämmelser om säkerställande av att de skyldigheter som gäller för deponeringsverksamhet fullgörs finns i 15 kap. 34 § miljöbalken. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005.På regeringens vägnarLENA SOMMESTADLena Ingvarsson(Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet)