Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2005:438 Utkom från trycket den 17 juni 2005Lag om ändring i rättegångsbalken;utfärdad den 9 juni 2005.Enligt riksdagens beslutProp. 2004/05:137, bet. 2004/05:LU25, rskr. 2004/05:284. föreskrivs att 20 kap. 13 § rättegångsbalken skall ha följande lydelse.20 kap.13 §13 § Senaste lydelse 1971:875.Har någon genom brott blivit dödad, har hans eller hennes efterlevande make, bröstarvinge, förälder eller syskon samma rätt som målsägande att ange brottet eller föra talan om det.Avlider eljest den, mot vilken brott är begånget eller som därav blivit förnärmad eller lidit skada, äge närstående, som nu sagts, samma rätt att angiva brottet eller tala därå, som tillkom den avlidne, om icke av omständigheterna framgår, att denne ej velat angiva eller åtala brottet. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMMonika Sörbom (Justitiedepartementet)