Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen;

Regeringen föreskriver att 2 kap. 4, 10 och 11 §§ förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen skall ha följande lydelse.

Kap. 2

kap. 4 §

Sådant tillstånd till fiske för utländska medborgare som avses i 13 § tredje stycket fiskelagen (1993:787) och som avser annat fiske än yrkesmässigt fiske meddelas av länsstyrelsen.
Tillstånd kan förenas med villkor att fisk som har fångats vid sådant fiske inte får säljas.

kap. 10 §

För att hindra spridningen av kräftpest får länsstyrelsen besluta att ett visst område skall anses kräftpestsmittat eller utgöra skyddsområde för flodkräfta.
Ett beslut om skyddsområde skall vara grundat på en av länsstyrelsen upprättad och av Fiskeriverket godkänd förvaltningsplan för flodkräfta.

kap. 11 §

Inom ett område som har förklarats kräftpestsmittat är det förbjudet att
  • 1. fånga kräftor,
  • 2. saluhålla, sälja, köpa eller transportera okokta kräftor,
  • 3. använda fisk som betesfisk i ett annat vatten än det där den fångats.
Fiskeredskap, båtar, maskiner eller andra föremål som har använts i ett vatten inom ett område som har förklarats kräftpestsmittat får inte transporteras till någon annan sjö eller något annat vattendrag inom området eller föras ut ur området utan föregående desinfektering.
Inom ett område som har förklarats utgöra skyddsområde är det förbjudet att
  • 1. saluhålla, sälja, köpa eller transportera okokta kräftor som inte härrör från området,
  • 2. använda fisk som betesfisk i ett annat vatten än det där den fångats,
  • 3. utan föregående desinfektering använda fiskeredskap, båtar, maskiner eller andra föremål som har använts i vatten utanför området,
  • 4. utplantera signalkräfta.
Länsstyrelsen får föreskriva sådana undantag från bestämmelserna i första till tredje styckena som inte ökar risken för smittspridning eller som behövs av vetenskapliga skäl.

SFS 2005:462

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2005.
På regeringens vägnarANN-CHRISTIN NYKVISTAnders Perklev(Jordbruksdepartementet)