Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2005:489 Utkom från trycket den 17 juni 2005Lag om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård;utfärdad den 9 juni 2005.Enligt riksdagens beslutProp. 2004/05:144, bet. 2004/05:JuU33, rskr. 2004/05:275. föreskrivs att det i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård skall införas en ny paragraf, 11 a §, av följande lydelse.11 a §11 a §Tid för vistelse utanför det särskilda ungdomshemmet med stöd av 4 kap. 29 eller 31 § lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål skall räknas in i verkställighetstiden. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMAnnika Lowén(Justitiedepartementet)