Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2005:507 Utkom från trycket den 17 juni 2005Lag om ändring i vapenlagen (1996:67);utfärdad den 9 juni 2005.Enligt riksdagens beslutProp. 2004/05:143, bet. 2004/05:JuU28, rskr. 2004/05:274. föreskrivs att 11 kap. 1 § vapenlagen (1996:67) skall ha följande lydelse.11 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2000:348. Regeringen får meddela föreskrifter om attdenna lag eller vissa föreskrifter i lagen skall tillämpas även i fråga om andra föremål än sådana som anges i 1 kap. 2 och 3 §§, om föremålen är särskilt ägnade att användas vid brott mot någons liv, hälsa eller personliga säkerhet,anslagsenergin eller utgångshastigheten hos en projektil från ett skjutvapen skall understiga ett visst värde för att vapnet skall anses vara effektbegränsat enligt 2 kap. 1 §,bestämmelserna om tillstånd i 2 kap. 1 § inte skall gälla innehav av skjutvapen som lämnats över från staten tillstatliga tjänstemän eller personer som tillhör det militära försvaret, räddningstjänsten eller polisväsendet,den som för statens räkning tillverkar krigsmateriel, ellerfrivilliga försvarsorganisationer,tillstånd skall krävas för överföring av skjutvapen eller ammunition från Sverige till ett annat land,den som avser att föra ut ett skjutvapen från Sverige eller lånar ut ett skjutvapen till någon som är fast bosatt i ett annat land och inte skall använda vapnet endast i Sverige, skall anmäla detta till polismyndigheten, och om attdenna lag inte skall gälla i fråga om skjutvapen och ammunition som en företrädare för en annan stats myndighet medför vid tillfällig tjänstgöring i Sverige eller vid resa för tjänsteändamål genom Sverige.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.På regeringens vägnarTHOMAS BODSTRÖMCharlotte von Essen(Justitiedepartementet)